Suomen Hierojakoulut Oy:n tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja opiskelijaksi hakevien, opiskelijoiden, alumnien ja verkkosivujen käyttäjien henkilötietojen käsittelystä Suomen Hierojakoulut Oy:ssä (jäljempänä ”Suomen Hierojakoulut”).

Päivitetty 28.2.2024

Rekisterinpitäjä

Suomen Hierojakoulut Oy
Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö: Heli Lappalainen
Sähköposti: heli.lappalainen@terveystalo.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet

Käsittelemme henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Opiskelijavalinta, opetuksen järjestäminen ja opintohallinto perustuen sopimukseen tai sen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen, oikeutettuun etuun, lakiin tai suostumukseen.
  • Hakemusten käsittely ja arvioiminen
  • Haastattelu ja muu yhteydenpito hakijan kanssa
  • Koulutussopimuksen tekeminen
  • Opetuksen järjestäminen ja opintohallinto, kuten oppimisympäristön tarjoaminen, kurssi-ilmoittautumiset, opintosuoritusten arviointi ja rekisteröiminen, työssäoppimisjaksoihin liittyvät järjestelyt sekä opintotukeen liittyvät toimenpiteet
  • Opiskelumaksun laskutus, maksun seuranta ja perintä
 • Toiminnan ja palveluiden suunnittelu, kehittäminen, hallinta, seuranta ja raportointi perustuen oikeutettuun etuun tai suostumukseen.
  • Palautteen ja muiden yhteydenottojen käsitteleminen
  • Opiskelija- ja alumnikyselyiden sekä pulssikyselyiden toteuttaminen
  • Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
  • Opiskeluun liittyvä markkinointi ja viestintä perustuen oikeutettuun etuun tai suostumukseen
  • Lisätietopyyntöjen käsittely
  • Opinnoista ja koulutuksista viestiminen ja markkinointi
  • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen
  • Opiskelija- ja alumnikyselyiden sekä pulssikyselyiden toteuttaminen
  • Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
 • Alumnirekisterin ylläpito ja alumniviestintä perustuen oikeutettuun etuun tai suostumukseen.
  • Alumnikyselyiden toteuttaminen
  • Koulutuksista ja työskentelymahdollisuuksista viestiminen ja markkinointi
  • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen
  • Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
 • Verkkosivujen käyttäjän verkkokäyttäytymisen seuranta perustuen oikeutettuun etuun tai suostumukseen.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia opiskelijaksi hakevien henkilötietoja:

 • Perustiedot (esim. nimi, syntymäaika)
 • Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Hakemuksen sisältämät tiedot, kuten koulutus, tutkinnot, työkokemus, tiedot yrittäjänä toimimisesta, kielitaito
 • Haastattelun yhteydessä saatavat tiedot
 • Muut hakemusvaiheessa hakijalta saatavat tiedot

Käsittelemme seuraavia opiskelijoiden henkilötietoja:

 • Perustiedot (esim. nimi, syntymäaika, henkilötunnus)
 • Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Ryhmätunnus
 • Opiskelun aikana syntyvät tiedot, kuten kurssi-ilmoittautumiset, kurssityöt ja -tentit ja opintosuoritukset, tieto näytön suorittamisesta tai täydennystarpeesta, osallistumistodistus
 • Käyttäjätunnukset
 • Tieto oikeudesta opintotukeen
 • Läsnäolotiedot, opiskelujen päättymisajankohta
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Kyselyihin (esim. tyytyväisyys- ja pulssikyselyt) annetut vastaukset
 • Kuvituskuvat (opiskelijan suostumuksella)

Käsittelemme seuraavia alumnirekisteriin liittyneiden henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Ryhmätunnus
 • Aloitusvuosi
 • Valmistumisvuosi
 • Yksikkö
 • Kyselyihin (esim. tyytyväisyys- ja mielipidekyselyt) annetut vastaukset

Käsittelemme seuraavia Suomen Hierojakoulujen verkkosivujen käyttäjien tietoja:

 • Lisätietopyyntölomakkeella annetut tiedot (nimi ja yhteystiedot sekä viestin sisältö)
 • IP-osoite ja käyttäjän verkkoyhteyttä koskevat tiedot
 • Käyttäjän päätelaitteeseen, selaimeen ja käyttöjärjestelmään liittyvät tiedot
 • Istuntotunniste, aikaleimatiedot ja muut vastaavat tiedot
 • Verkkosivujen käyttö- ja käyttäytymistiedot (esim. lokitiedot, evästeillä ja muilla vastaavilla seurantateknologioilla kerätyt tiedot, verkkoanalytiikan tiedot)
 • Istunnon aikainen verkkosivustokäyttäytyminen

Käsittelemme seuraavia suostumuksiin liittyviä tietoja:

 • Henkilön suostumus- ja kieltotiedot liittyen suoramarkkinointiin sekä henkilötietojen käsittelyyn

Tietolähteet

Saamme henkilötiedot ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi voimme saada seuraavia tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään:

 • Maksutiedot laskutuspalvelusta (Walley)
 • Tiedot opintotukeen oikeutetuista opiskelijoista Kansaneläkelaitokselta opintotukiseurannan yhteydessä
 • Työssäoppimisjaksoihin liittyvät tiedot Rela-hierojat Oy:ltä
 • Evästeiden ja muiden seurantateknologioiden tuottamat tiedot

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Suomen Hierojakoulujen lukuun (esim. oppimisympäristön, verkkosivujen, kyselyalustan ja verkkosivuanalytiikan palveluntarjoajat).

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tietyissä tilanteissa itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimiville tahoille, kuten työssäoppimisjakson järjestämiseksi Rela-hierojat Oy:lle, maksu-, rahoitus- tai perintäpalveluiden tuottajille (esim. Walley-laskutuspalvelu) sekä viranomaisille (esim. Kansaneläkelaitos) ja vakuutusyhtiölle (opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sattuvat tapaturmat).

Henkilötietoja voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tällöin siirto tapahtuu käyttäen Euroopan komission tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita tai muuta tietosuojalansäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai tuhotaan turvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada tutustua henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja tutustua itseään koskeviin tietoihin.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten tietojen oikaisua.
 • Oikeus tietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.
 • Oikeus käsittelyn vastustamiseen tai rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, mikäli rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan selvityksen ajaksi.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen, jos tiedot ovat rekisteröidyn itse toimittamia ja henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Kieltoon on kuitenkin poikkeuksia.
 • Suostumuksen peruuttaminen. Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu), mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Ohjeistus ilmoituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.

Rekisteröidyn oikeutta koskevan pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen heli.lappalainen@terveystalo.com.